Forskning bekrefter- Ingen miljøgifter i oppdrettslaks!

1034

Forskere undersøkte 14.135 oppdrettsfisk for ulovlige og uønskede stoffer i 2021, og fant ingen overskridelser av miljøgifter. Eksempler på slike uønskede stoffer kan være stoffer med anabole effekter eller ulovlige legemidler. Resultatene viste at alle nivåene av legemidler og miljøgifter er under grenseverdi.

For å sikre trygg oppdrettsfisk analyserer Havforskningsinstituttet på vegne av Mattilsynet kontinuerlig innholdet av ulovlige legemidler, lovlig brukte veterinære legemidler og miljøgifter i norsk oppdrettsfisk.

I 2021 ble det analysert 2.827 prøver, bestående av totalt 14.135 oppdrettsfisk. Fiskene blir analysert i samleprøver, som består av fem fisk fra samme merd. Resultetet viste ingen overskridelser av miljøgifter. Alle nivåene var altså under grenseverdi.

I Norge er Mattilsynet ansvarlig for prøvetakingen av oppdrettsfisk, mens Havforskningsinstituttet analyserer og rapporterer resultatene. Dette overvåkningsprogrammet er en del av et større EU-pålagt overvåkningsprogram på animalske matvarer.

Gode nyheter for norsk oppdrettsfisk!

For miljøgifter er det satt en øvre grenseverdi for dioksiner, dioksinlignende PCB, sum PCB-6 og tungmetallene kvikksølv, bly og kadmium. En tredjedel av prøvene ble tatt i alle livsstadier hos fisken. Resten av prøvene ble tatt på slakteri. Mesteparten av alle prøvene var oppdrettslaks, men forskerne sjekket også regnbueørret, ørret, kveite, piggvar, røye, torsk og flekksteinbit.

Overvåkningsresultatene i 2021 viste at nivåene i oppdrettsfisk ikke overskrider grenseverdiene for miljøgifter. Prøvene er derfor representative for norsk oppdrettsfisk som helhet, noe som er gode nyheter for norsk oppdrettsfisk.

Fant få rester av fargestoff

I prøvene som ble analysert i 2021, ble det påvist rester av fargestoffet krystallfiolett i to prøver av oppdrettslaks. Mattilsynet startet oppfølging av disse prøvene, og konkluderte med at funnet ikke skyldtes ulovlig bruk, men sannsynlig forurensing av prøvene under prøvetakingen. Utenom dette ble det ikke gjort funn av andre ulovlige stoffer i noen av prøvene.

Lusemidler

Prøvene ble også analysert for en rekke godkjente legemidler, som antibiotika, bedøvelsesmidler eller legemidler brukt mot parasitter.

Det ble funnet rester av lusemidlene emamektin og lufenuron. I tillegg fant de rester av cypermetrin i flere prøver. Cypermetrin er et insektmiddel, som kan bli brukt som lusemiddel, men blir også brukt som plantevernmiddel og kan dermed overføres til fisken via fôret. Men alle nivåene i prøvetakingen var under grenseverdi, og det ble heller ikke gjort funn av andre lovlige brukte legemidler.

Norsk oppdrettslaks er altså fri for miljøgifter!